இடுப்பு வலி ஜவ்வு விலகல் ஒரே வாரத்தில் சரியாகிடும் எலும்பு தேய்மானம் சரியாகும் !

இடுப்பு வலி என்பது அடி வயிற்றுக்கு கீழாகவும் மேல் தொடைக்கு மேலாகவும் ஏற்படும் அசெளகரியம் ஆகும். இது சில நேரங்களில் இடுப்புக்கு கீழாகவும் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் உண்டு. பெரும்பாலும் இடுப்பு வலி என்பது தசை நார் அல்லது தசைநாரின் திரிபு காரணமாக ஏற்படுகிறது. விளையாட்டுகளில் பங்குபெறும் அதிக ஆண்களுக்கு இது ஏற்படுகிறது. அதற்கான வலிகள் உடனே ஏற்படலாம் அல்லது காலப்போக்கில் அது உருவாகக்கூடும்.

முழு வீடியோ பதிவு கிழே உள்ளது .

By admin