“இதான் பிராணா மீன் – இதோட வாயில கைவச்சா இதான் நிலைமை பாருங்க – வீடியோ !! மிக ஆபத்தான பிராணா மீன் வாயில என்ன பொருள் வச்சாலும் இதான் நடக்கும் – மிரள வைக்கும் வீடியோ !

பிரானா மீன்கள் மிக மூர்க்கமானவை. இரும்பு போன்ற பற்களை கொண்ட அவை சக மீன்கள், பறவைகள் மட்டுமின்றி ம.னி.த த.சைக.ளை.யும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியவை. உயிரினங்களில் ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புத் தன்மை உண்டு. அந்தச் சிறப்புக் குணங்களைக் கொண்டு இடத்துக்கு தக்கவாறு தகவமைத்துக்கொண்டு வாழ்கின்றன. சில விலங்குகளில் கொ.டூ.ரமா.கவு.ம் சில வி.லங்குகள் சாது.வாகவும் இருக்கும். ஆனால், கி.ல்.லர் மீன் என்று சொ.ல்லக்கூடிய பி.ரான்ஹா மீன் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin