“ஹோ.ட்ட.லில் ம.னை.வியைக் கிண்டல் செய்த இளைஞனை ச.ர.மாரியாகத் தா.க்.கு.ம் க.ண.வன்..!! பதை.ப.தைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி ! எதுக்குடா அவசியம் இல்லாமல் அடுத்தவன் மனைவியை பற்றி பேசுகிறீர்கள்….. இந்த அடி உனக்கு தேவை தான் !

ஹோட்டலில் ம.னை.வியுடன் சாப்.பி.ட்டுக் கொ.ண்டி.ருந்தபோது மனை.வி.யை கிண்.டல் செய்தவர்களை கண.வன் ச.ர.மா.ரியாக தா.க்.கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளி.யாகி பரப.ரப்.பை ஏற்ப.டுத்.தியுள்ளது. தனது ந.ண்பர்களுடன் எடிசன் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட சென்றுள்ளார். அப்பொழுது அவருக்கு எதி.ரே உள்ள டேபிளில் செண்பகம் என்பவர் தனது மனைவியுடன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது எடிசன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் செண்பகத்தின் ம.னைவியை கேலி கிண்டல் செய்ததாக கூறப்ப.டுகிற.து.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin