வாடகைக்கு வீடு பார்க்க வந்த ஜோடி செய்த செயல்.. உரிமையாளர் பார்த்ததால் ஓட்டம்

வீட்டை பார்த்துவிட்டு வரும்படி வீட்டு உரிமையாளர் சாவி கொடுத்து அனுப்பியுள்ளார். நீண்ட நேரமாகியும் அந்த இ.ள.ம் ஜோ.டி திரும்பி வராததால் சந்தேகம் அடைந்த வீட்டு உரிமையாளர், உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளார். அப்போது இருவரும் வீட்டுக்குள் உல்.லா.சமா.க இருந்துள்ளனர். வீட்டு உரிமையாளரை கண்டதும் முதலில் அந்த இள.ம்பெ.ண் தப்பி ஓடினார். ரொ.மா.ன்.ஸ் செய்த கா.த.ல் ஜோ.டி ஓட்டம் பி.டித்த கா.ட்சி வெ.ளியாகி வை.ரலா.கி வருகிறது.

வீடியோ பதிவு கீழே உள்ளது.

By admin